Báo cáo

Crystal Reports

Chương trình báo cáo Crystal Reports được chia ra làm 2 chức năng, tạo báo cáo mới và chỉnh sửa.

Tất cả báo cáo và bảng báo giá được tạo ra dựa tên thông tin được cung cấp bởi khách hàng.

  • Mẫu báo cáo có sẵn
  • Định nghĩa các dữ liệu bao gồm công thức tính toán nếu cần
  • Mẫu dữ liệu đầu vào bao gồm việc kết hợp các giao dịch

Chức năng tạo báo cáo mới: Giá khởi điểm từ USD 200 cho các báo cáo đơn giản với không quá 2 báo cáo phụ, bao gồm tất cả các chi tiết của báo cáo. Các báo cáo phức tạp hơn sẽ được định giá dựa theo yêu cầu.

Chức năng chỉnh sửa báo cáo sẵn có: Giá khởi điểm từ USD 150 cho việc chỉnh sửa không quá một bản báo cáo phụ,bao gồm tất cả các chi tiết của báo cáo. Các chỉnh sửa phức tạp hơn sẽ định giá dựa theo yêu cầu.

Tất cả các báo cáo sẽ được bàn giao trong vòng 30 ngày với thời hạn bảo hành tối đa là 60 ngày, và các lỗi phản ánh sau 30 ngày sẽ được coi như yêu cầu chỉnh sửa.

Tất cả yêu cầu khác với đặc điểm kỹ thuật ban đầu đều được coi như yêu cầu chỉnh sửa và tính phí.

Tải về form yêu cầu để hỗ trợ bạn trong việc thiết kế báo cáo.